Regulamin

Zasady ogólne korzystania z serwisu.

– eZabiegi.pl – serwis obsługiwany przez administratora GRUPA24H.PL.
– Reklamodawca (użytkownik) – osoba fizyczna, bądź osoba prawna lub jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej zlecająca zamieszczenie reklamy w Serwisie www.ekliniki.pl
– Opłata abonamentowa
– uiszczane przez Klienta wynagrodzenie za usługi świadczone na podstawie przesłanego zamówienia oferowanego przez Serwis na rzecz Klienta

1.Odpowiedzialność za treść reklam ponosi Reklamodawca. W przypadku, gdy zostaną naruszone (prawa obowiązujące w Polsce, autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej lub prawa osobiste) Reklamodawca będzie zobowiązany naprawić szkodę w całości, łącznie ze zwrotem kosztów postępowań prawnych.
2.Treść do prezentacji i zdjęcia przygotowuje Reklamodawca.
3.Administrator ma prawo do niezwłocznego usunięcia treści oraz zdjęć zamieszczonych w serwisie jeśli są one niezgodne z prawem polskim lub naruszają prawa osób trzecich.
4.Regulamin może być zmieniony przez właściciela serwisu w całości lub w części i obowiązywać w nowym brzmieniu od momentu opublikowania go na stronie internetowej.
5.Korzystanie przez obiekt z serwisu równoznaczne jest z wyrażeniem przez niego akceptacji dla postanowień niniejszego regulaminu.
6.We wszelkich sprawach spornych zastosowanie mają Zasady ogólne korzystania z serwisów.
7.Regulamin wchodzi w życie w dniu ogłoszenia, tj. 19.03.2011.